Kőtelek Hírei 2014/10.

 Kőtelek Önkormányzat lapja    2014/10.

Tisztelt Kőteleki Lakosok!

2010. október 3-án az Önök bizalmából, a település polgármesterének választottak. A választásra jogosultak közül 1054-en éltek szavazati jogukkal, a szavazók több mint fele pedig megtisztelt a szavazatával. Ezúton is szeretném megköszönni a bizalmat és négy év elteltével azt gondolom itt az idő, hogy számot vessünk arról mi is történt az elmúlt években.

Az elmúlt négy év legnehezebb és egyben elsődleges feladata a falu nehéz helyzetéből való kilábalás volt. A polgármesteri átadás-átvételi eljárás a megyében egyedül Kőtelken nem történt meg az előírt határidőn belül. Ez sajnos, mint az átadás után kiderült, nem volt a véletlen műve, az iskola beruházás támogatási előlegéből több mint 120 millió forint hiányzott. Ennek az összegnek a pótlása egy ekkora község számára lehetetlen volt, így a beruházás kivitelezője adósságrendezési eljárást indított a település ellen. 2011. július 7-én elrendelte a Törvényszék az adósságrendezési eljárást, melyet 2014. március 17-én tudtunk egyezséggel lezárni. A településnek megmaradt az összes vagyona, nem került semmi árverezésre. Sokan egy kézlegyintéssel elintézik, hogy a kormány átvállalta az adósságot, azonban ez nem volt ennyire egyszerű. Az egyezség létrejöttéhez, számos egyeztető tárgyalásra volt szükség, ezért azt gondolom, hogy ezt községünk életében egy nagy sikernek kell megélni. Az adósságrendezési eljárással egy időben indult egy büntető eljárás a vétkesek felelősségének megállapítására. Ez a büntetőügy még mindig folyamatban van. A felelős/felelősök elítélése sajnos a falut nem tudja kárpótolni, e cselekedet miatt a falu három évig nem vehetett részt pályázatokon. Az elmúlt négy évben többet jártam rendőrségre, bíróságra, a NAV-hoz mint a több ciklust eltöltő polgármester társaim. Ennek a nehéz időszaknak vége, így a jövőben több energiát, időt lehet más hasznos feladat elvégzésére fordítani.

Ez volt az az esemény, ami gyökeresen meghatározta községünk elmúlt négy évét, azonban nem csak ez történt községünk életében. A víz és szennyvízszolgáltatás a GESZ-től átkerült a Törökszentmiklósi Vízműhöz, majd a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt-hez. Az új Vízi-közmű törvény feltételeinek a kis települések nem tudnak megfelelni, nincs lehetőség a vízművet helyi önkormányzatoknak üzemeltetni. Az átállás nem volt zökkenőmentes, a számlák feltorlódtak, nem havi rendszerességgel érkeztek, nem kis bosszúságot okozva ezzel a fogyasztóknak. A magas közüzemi díjak módosítására, sem az önkormányzatnak, sem a szolgáltatónak nincs módja, ezt év végéig az illetékes miniszter fogja megállapítani. Az ivóvíz minőségjavító pályázat elindult, az építési munkák folyamatban vannak. A beruházás befejezése után az Európai Unió paramétereinek megfelelő vízminőséget tudnak szolgáltatni a fogyasztók részére. A szennyvízrendszer felújítása is folyamatban van, elkezdődött a próbaüzem a szennyvíz telepen.

Az új Hulladékgazdálkodási törvény feltételeinek nem tudunk megfelelni, így a Katasztrófavédelmi Igazgatóság a szolnoki székhelyű NHSZ Szolnok Zrt-t jelölte ki ideiglenes szolgáltatónak. Végleges szolgáltatót csak a törvényi változtatás után tudunk találni. Az adósságrendezési eljárás alatt lomtalanítást nem tudtunk végezni, mivel erre a pénzügyi gondnok nem adott engedélyt. Amennyiben szolgáltatói szerződést tudunk kötni egy hulladékszállítást végző céggel, a cég kötelező feladatai közé fog tartozni a lomtalanítás elvégzése.

Elkészült a szeméttelep rekultivációja, a beruházás megvalósulása után a szeméttelep nem veszélyezteti környezetünket.

Az új Önkormányzati Törvény szabályozta azt a település létszámot, amellyel önállóan lehet önkormányzati hivatalt működtetni. Ezt csak a 2000 fő fölötti települések tehetik meg. Településünk jelenlegi létszáma a KSH adatai szerint 1638 fő.

A szomszéd településekkel folytatott tárgyalások után Nagykörűvel, Csataszöggel és Hunyadfalvával hoztunk létre közös Önkormányzati Hivatalt. Ez azt jelenti, hogy a hivatal működését a székhely település finanszírozza a központi költségvetésből. Önkormányzatunk továbbra is önállóan dönt a minket megillető finanszírozás felhasználásáról. Bevezettem, hogy mindennap legyen ügyfélfogadás az Önkormányzatnál, nem szabad a lakosságot megfosztani hetente két napon az ügyintézés lehetőségétől. Az Önkormányzat van a lakosságért és nem fordítva.

A Járási Hivatal megalakulásával az önkormányzati feladatokból átvállalt a Járás, de közel sem annyit, mint amennyit a létszámcsökkentés jelentett. A hivatal központilag finanszírozott létszáma 5 főre csökkent, mely sajnos kevés a feladatok ellátásához, a dolgozók sokszor csak a munkaidő után tudják elvégezni feladatukat. Az önkormányzatok finanszírozása kapcsán áttértek a normatív finanszírozásról a feladat alapúra. Ez azt jelenti, hogy azokat a tevékenységeket támogatják, melyeket az önkormányzatnak kötelezően el kell végezni. Amennyiben nem kötelező feladatot lát el az Önkormányzat, úgy azt a saját bevételeinek terhére tudja finanszírozni.

Nagyon fontosnak tartom, hogy számlatartozása több éve nincs az önkormányzatnak a felelősségteljes gazdálkodásnak köszönhetően. A kapott támogatást arra a tevékenységre használjuk fel, amire azt fordítani kell.

Az oktatás kapcsán is történtek változások az elmúlt években, ugyanis oktatási intézményeinket az Egri Főegyházmegye fenntartásába adtuk 2012. augusztus 31-től. Települési létszámunk nem tette lehetővé, hogy a működtetést mi vállaljuk.

A Start Kistérségi Közfoglalkoztatási program keretében vásároltunk egy MTZ 82-es traktort, pótkocsit, ágaprító gépet, vibrohengert. Az önkormányzat épületének fűtésére pedig vásároltunk egy korszerű apríték kazánt. Az épület fűtését az önkormányzati utak, árkok kicserjézésekor keletkező ágaprítékkal tudjuk biztosítani.

A Közfoglalkoztatási program keretében 2012-től kezdve minden évben több mint 100 főnek sikerült munkalehetőséget biztosítanunk.

Az útalappal rendelkező útjaink kátyúzását tavaly és az idei évben is el tudtuk végezni. A tavalyi évben 28 tonna meleg aszfaltot tudtunk vásárolni a szilárd burkolattal rendelkező útjaink kátyúzására. A szilárd útburkolattal nem rendelkező útjaink kátyúzására 420 tonna zúzott követ vásároltunk. Minden évben sikeresen pályáztunk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat parlagfű mentesítési pályázatára, a támogatásból tudtuk az elhasználódott fűkaszáinkat újakra cserélni.

Több utcában végeztünk járdajavítást, a megsüllyedt járdalapokat szintbe állítottuk illetve új járdákat építettünk.

Öt utca aszfaltozásának tervei elkészültek, az engedélyeztetés folyamatban van. Amennyiben megkapjuk az építési engedélyt, az aszfaltozást a rosszidő beállta előtt szeretnénk elvégezni.

A ravatalozó faszerkezetét újra mázoltuk, a díszsírhelyek előtti lapos területet dréncsöveztük, így a vízelvezetés megoldódott. A temető térképét aktualizáltuk, a lejárt sírhelyek megváltását folyamatosan figyelemmel kísérjük. A temetőbe 6 db padot készíttettünk, így a mozgásukban korlátozott lakóink a szertartásokon kulturáltabb körülmények között tudnak részt venni. A temető tiszta, gondozott, az elhanyagolt sírok rendbetételét a közfoglalkoztatottak elvégzik. Az adósságrendezési eljárás befejezését követően, a temetőnél elkészült a régen várt új buszmegálló.

Igyekeztem figyelmet fordítani a nehéz helyzetben élő családok megsegítésére is, ezért a Magyar Ökomenikus segélyszervezet közreműködésével, 6 alkalommal került sor EU élelmiszercsomag osztásra az elmúlt négy évben. Évente több alkalommal szerveztünk ruhaosztást is a rászorulók részére.

Az Idősek Klubjának felújítása, akadálymentesítése hamarosan befejeződik, már csak kisebb munkák vannak hátra, melyet önerőből valósítottunk meg, közfoglalkoztatott szakemberek közreműködésével.

A védőnői szolgálatot egy évig csak helyettesítéssel tudtuk megoldani, azonban sikerült egy nagy tapasztalattal rendelkező védőnőt találni, vele a feladatellátás megoldottá vált. Sajnos a fogászati ellátás helyben továbbra sem biztosított, mivel településünknek csak fél fogorvosi praxis finanszírozása jár, így ezt több jelentkező sem vállalta. Az ellátás igénybevételéhez a szomszéd településre kell utazni.

A közbiztonság javítását nagy erőfeszítések árán sikerült megoldani. A fokozott rendőri jelenlétnek köszönhetően javult településünk közbiztonsága. A bűnmegelőzés terén sokat segített és segít a lakosság is (SZEM mozgalom).

Újjászerveződött polgárőrségünk is, önkénteseink napi rendszerességgel teljesítenek szolgálatot a faluban illetve a falun kívüli zártkertekben,  mezőgazdasági területeken.

A kóbor kutyák jelenléte továbbra is sok bosszúságot okoz a településünk lakóinak. Szerződést kötöttünk a Csillagszem Alapítvánnyal az ebek befogására és elszállítására. A felelőtlen eb tartok miatt a kóbor kutyák száma nem csökkent, pedig évente több százezer forintot költöttünk erre.

Mivel az adósságrendezési eljárás miatt pályázatokon nem vehettünk részt, ezért rendezvények szervezése, lebonyolítása nagy nehézséget jelentett az Önkormányzat számára. Ennek ellenére azt gondolom, hogy lehetőségeinkhez mérten a lehető legtöbbet megtettünk azért, hogy legyenek olyan események a falu életében, melyek segítenek összekovácsolni az itt élőket vagy megkönnyíteni az életüket.

Minden évben megtartottuk a március 15-ei és október 23-ai ünnepi megemlékezéseket, a helyi valamennyi pártszervezettel közösen, továbbá támogattuk az esélyegyenlőségi napokat.

Minden alkalommal megünnepeltük az Idősek napját és azért, hogy könnyítsünk a helyi lakosok életén, egészségügyi szűrővizsgálatokat is szerveztünk két alkalommal, így helyben lehetőség volt számos vizsgálaton részt venni. Véradásokat is támogattunk, továbbá segítettük az ortopédiai szakrendelések helybeni lebonyolítását.

Mindezek mellett igyekeztünk kulturális programokat is szervezni, ezért rendeztünk író-olvasó találkozókat és képzőművészeti kiállításokat. A Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával,,Kapunyitogató? programsorozatot indítottunk.

 Minden évben megtartottuk a ?Te szedd? illetve a Föld napja alkalmából szervezett szemétszedési akciókat, ezzel is igyekeztünk felhívni a figyelmet a lakókörnyezetünk megóvására. Azért, hogy a turistáknak is bemutassuk községünket, fogadtuk a Tisza völgy kalandtúra résztvevőit és bemutattuk nekik helyi értékeinket.

A kulturális programok megtartása mellett a szórakozásnak is szerettünk volna figyelmet szentelni, ezért minden évben megszerveztük a ?Betonbált?, szüreti bálokat is. Tartottunk 2011-ben kétnapos,,Őszirózsa? fesztivált, melyen kulturális és gasztronómiai programok szerepeltek. 2013 óta részt veszünk az ?Itthon vagy ? Magyarország szeretlek!? programsorozatban. Falunapot az adósságrendezési eljárás miatt, sajnos csak az idei évben sikerült először szervezni. A gyermekek számára is kínáltunk programokat, minden évben megtartottuk a Gyereknapot továbbá szerveztünk vetélkedőket, támogattuk táborozásukat.

Összességében azt gondolom, hogy eseménydús, könnyűnek nem mondható éveken van túl községünk. A felelősségteljes gazdálkodás azonban hiszem, hogy meghozta eredményét és sikerült a falut egy pozitív pénzügyi pályára állítani. Szeretném még egyszer megköszönni bizalmukat, támogatásukat, segítségüket, amit Kőtelekért tettek!

Lovász Tibor polgármester

Kategória: Hírek, események, Közérdekű informácó | A közvetlen link.

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!