Kőtelek Hírei 2015/5-6.

Kőtelek Önkormányzat lapja    2015/5-6.

Tisztelt Kőteleki Lakosok!

A május 26-i képviselő testületi ülésen elfogadásra került az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó rendelet, melyet szeretnék megosztani önökkel.

Kőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2015.(V.27.) rendelete

az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról

Kőtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LXXX. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján ? mely szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása -, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet célja és hatálya

1.§

 (1)   A rendelet célja az avar és kerti hulladékok kezelésének helyi szabályozása, a levegő tisztaságvédelmi követelményeinek érvényre juttatása érdekében.

(2)   A rendelet hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed.

(3)   A rendelet hatálya Kőtelek község közigazgatási területére terjed ki.

Az avar és kerti hulladékok ártalmatlanítása

2.§

(1)   Az avar és kerti hulladékok ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.

(2)   Avart, kerti hulladékot csak olyan helyen és területen lehet elégetni, ahol az égetés a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Égetni a szomszédos telken lévő épületektől10 méter, saját telken lévő épülettől5 méter, szalma- és szálastakarmány kazlaktól20 métertávolságon belül nem szabad. Az égetés során keletkező hő és füst a környéken lévő zöld növényeket, fákat bokrokat nem károsíthatja.

(3)   Avart és kerti hulladékot nagykorú személy kizárólag a saját telkén égethet. Közterületen égetni tilos.

(4)   Égetni október 01. – április 30-ig, kizárólag péntek, szombat, vasárnap délelőtt 5-8 óráig, délután 17-20 óráig lehet, szélcsendes időben. Az égetés időtartama a 120 percet nem haladhatja meg, tartós füstölés nem engedélyezett. Csak száraz állapotú és kerti hulladék égethető el. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.

(5)   Az égetéshez nem használható benzin, olaj vagy más vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális eredetű, vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait.

 Az égetésre vonatkozó szabályok

3.§

(1)   A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni.

(2)   Az égetés helyszínén oltóvizet vagy a tűz oltásra alkalmas tűzoltó készüléket, valamint az oltást segítő kéziszerszámot (pl. lapát, ásó, villa) kell készenlétben tartani.

(3)   Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást ? vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal ? meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni.

(4)   Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt. Tilos égetni továbbá, ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

 Záró rendelkezések

4.§

E rendelet 2015. május 27. napján lép hatályba.

Lovász Tibor                                                                        Dr. Varga Zoltán

Polgármester                                                                                  jegyző

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013.(III.5.) rendelet az alábbiakat mondja ki:

?6.§ (2) A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztását követi el az, aki  (?)

9. avar és kerti hulladék nyílt téren történő égetését nem a hivatkozott rendeletben foglaltak szerint végzi,?

“2.§ (1) Az e rendeletben meghatározott a közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztásának elkövetőjével szemben ezer Ft-tól egyszázötven ezer Ft-ig terjedő igazgatási bírság szabható ki. “

Megkérek mindenkit a tűzgyújtási rendelet betartására!

 
A szelektív hulladék gyűjtésével továbbra is sok a probléma. A zsákokba konyhai hulladékot, szemetet és nem a szelektív hulladék fogalmába tartozó dolgokat raknak. Szelektív hulladékként a műanyagpalackot, fémdobozt, üveget és papírt szállítjuk el a lakosoktól. A joghurtos, tejfölös, tejes dobozt, műanyagból készült használati tárgyakat ne rakják a műanyag palackhoz. A fémdobozoknál a konzerves, üdítős, sörös dobozokat rakják a zsákba. A festékes doboz nem szelektív hulladék! Az üvegeknél az öblös üvegeket tegyék a szelektív gyűjtőzsákba az ablaküveget ne! A papírhulladékot, ha lehetséges kötegelve helyezzék ki (a karton dobozt összehajtva). A pelenka nem szelektív hulladék! Amennyiben szemetet találnak a szállításkor a zsákban, a zsák nem kerül elszállításra.

A ,, Te Szedd? akció keretében ismét sikerült sok szemetet összegyűjteni településünk külterületéről, köszönet az akcióban részt vevőknek. Vigyázzunk közösen környezetünk tisztaságára!

Az orvosi ügyeletben változás történt június 1-től, Tiszasülyön megszűnt a telephely, az ügyelet Szolnokról fog kijárni. Finanszírozási gondok miatt vitték be a szolnoki telephelyre az ügyeletet, még így is többet kell fizetni Önkormányzatunknak a központi orvosi ügyelet működtetésére. Amennyiben az ügyeletet a településünk önállóan látná el, úgy havonta milliós kiadást jelentene az ügyelet fenntartása.

Képviselőtestületünk döntött, hogy a közigazgatásilag Makfalvához tartozó Hármasfaluval kíván testvér települési kapcsolatot létrehozni. Május második hétvégéjén községünk küldöttsége részt vett a VII. Székely Majálison, Makfalván. A fogadtatás és a vendéglátás baráti és szívélyes volt vendéglátóink részéről, a falunapunk keretében szeretnénk vendégül látni testvértelepülésünk delegációját. Falunapunk augusztus 22-én kerül megrendezésre. Az 1990-es években már volt kapcsolat a két település között, ezt kívánjuk újra feleleveníteni, megismerni egymás életét, értékeit, hagyományait. Nekünk az anya országban a szabadság, függetlenség természetes, sokan el sem tudják képzelni, mekkora energiát mozgósítanak meg a Székelyföldi autonómiáért az ott élő emberek. Céljaik eléréséhez sok erőt, kitartó munkát kívánok.

Megtörtént a tavalyi évben leaszfaltozott öt utca műszaki átadása, óvjuk továbbra is belterületi útjainkat. Júniusban megkezdjük az utak kátyúzását, anyagi lehetőségeink függvényében.

A helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervezésében családi nap került megrendezésre a piactéren május 24-én. Köszönöm a szervezők munkáját.

Az iskolások táncvizsga bemutatójára május 26-án került sor, a gyerekek színvonalas bemutatót tartottak egész éves munkájukból. Több diákunk ért el szép eredményt táncversenyeken, gratulálok eredményeikhez és további sok sikert kívánok.

Községünkben több elhanyagolt gazos porta található, a rendbe tételükre Jegyző Úr felszólítást küldött a tulajdonosoknak. Megkérek mindenkit, tegye rendbe ingatlanát!

Az ivóvíz minőségjavító program keretben a víztorony felújítása folyamatban van, ezért kisebb a víznyomás községünkben. A kivitelező még egy kis türelmet kér a lakosságtól és hamarosan vissza fog állni az eredeti nyomás. Több utcában a vezetékek cseréje folyamatban van, a helyre állítási munkákat folyamatosan végzi a kivitelező cég.

Június 28-án, 16 órakor a Tájház udvarán nótaműsor kerül megrendezésre, minden érdeklődőt szeretettel várunk. A műsor megtekintése ingyenes.

Lovász Tibor polgármester

Kategória: Hírek, események, Közérdekű informácó | A közvetlen link.

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!